Faculty Members

1. Dr. A S Upadhyay 
    M.D.(Naturopathy)     
         Registrar


        

2. Dr. Savita Sain 
      BAMS (Nat) 
       Controllor 


3. Dr. Jitendra Sidhu 
        BAMS(Nat)
          Cashier


4. Dr.Subodh Kumar 
      BAMS (Nat) 


5. Dr.Jyoti Kunari 
      BAMS (Nat) 


6. Dr.Shushma 
     BAMS (Nat) 


7. Mrs.Feema Khan 
     BAMS (Nat) 


8. Diksha Singh 
        B. Com
     Accountant 


9. Nisha kumari 
        (PRO) 


10. Dr.Manoj Kumar 
        BAMS (Nat) 


11.    Arvind Kumar 
      Public Relation Officer 


12.   Rashid Khan 
          Bsc. DMLT 
       Lab. Inchage